Informacja tel.: +48 703 40 23 57 cena brutto 2,58 zł./min. Usługę świadczy Progress Plus s.c.

logo PKS 40px

Wyszukaj połączenie i kup bilet przez internet od 1 zł!

 
Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.
Działając na podstawie art. 37 § 3 pkt 4 umowy Spółki, w związku z upływem kadencji Zarządu, ogłasza konkurs na stanowiska:
PREZESA ZARZĄDU,
CZŁONKA ZARZĄDU ds. Finansowych
 CZŁONKA ZARZĄDU ds. Przewozów
CZŁONKA ZARZĄDU ds. Technicznych
VI wspólnej kadencji

 

Z Prezesem Zarządu oraz Członkami Zarządu Spółki zawarte będą umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

  • wykształcenie wyższe,
  • co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  • nienaruszanie ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego, określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (DZ. U. z 2016 r. poz. 2259, z późn. zm.).
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać życiorys, dokumenty i oświadczenia potwierdzające wymogi wymienione w punktach od 1) do 7) oraz oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) do celów postępowania kwalifikacyjnego.
Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w oryginałach lub poświadczonych odpisach. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej oryginały.
 

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Spółki w Zielonej Górze w godzinach od 800 - 1400, pok. 21, tel. 68 3220400.

Zgłoszenie powinno zostać przedłożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem odpowiednio:

- „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PKS Zielona Góra Sp. z o. o.”,
- „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych PKS Zielona Góra Sp. z o.o.”
- „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Przewozów PKS Zielona Góra Sp. z o.o.”
- „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Technicznych PKS Zielona Góra Sp. z o.o.”
 

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do 30 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia, w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, ul. Jana z Kolna 2a, w godzinach 800 - 1400, sekretariat pok. 21.

 
Zgłoszenia kandydatów po terminie składania zgłoszeń oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Otwarcie zgłoszeń nastąpi w przeciągu 7 dni od dnia zakończenia składania zgłoszeń.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza powiadomi wybranych kandydatów na co najmniej jeden dzień przed terminem rozmowy.
 
Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.
 
Kandydaci drogą pisemną zostaną powiadomieni o rezultatach postępowania kwalifikacyjnego.