logo krzywe1

Wyszukaj połączenie i kup bilet przez internet od 1 zł!

 

Regulamin Korzystania z PKS-Karty

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Spółka z o.o.

 

 • §1

Informacje ogólne

 1. W odniesieniu do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Spółka z o.o.
  w Regulaminie stosowany będzie skrót „PKS Zielona Góra”.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu na wszystkich dworcach autobusowych PKS Zielona Góra w punktach sprzedaży biletów miesięcznych oraz na stronie internetowej www.pks.zgora.pl.
 3. Pasażer podczas odbioru PKS-Karty oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem
  i akceptuje jego postanowienia.
 4. Każda zmiana regulaminu następować będzie z miesięcznym wyprzedzeniem. Nowa treść regulaminu dostępna będzie na wszystkich dworcach autobusowych PKS Zielona Góra
  w punktach sprzedaży biletów miesięcznych oraz na stronie internetowej www.pks.zgora.pl.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu Pasażer może wypowiedzieć umowę przewozu w najbliższym terminie wypowiedzenia.
 6. Podane przez Pasażerów dane osobowe PKS Zielona Góra sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Jana z Kolna 2a zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  w celu realizacji procesu wydania PKS-Karty oraz sprzedaży biletów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Pasażerowie mają prawo dostępu do treści przekazanych przez siebie danych oraz ich poprawiania.
 • §2

PKS-Karta

 1. PKS-Karta jest plastikową, zbliżeniową kartą, zawierającą dane Pasażera oraz elektroniczną informacją o zakupionym przez Pasażera bilecie miesięcznym.
 2. PKS-Karta jest kartą imienną, która wraz z zapisanym na niej w formie elektronicznej bilecie miesięcznym upoważnia do korzystania z przejazdów autobusami PKS Zielona Góra.
 3. PKS-Karta stanowi własność PKS Zielona Góra sp. z o.o.
 4. Wydanie PKS-Karty wiąże się z uiszczeniem przez Pasażera kaucji w wysokości 10 zł brutto.
  W przypadku utraty lub zniszczenia PKS-Karty wydanie nowej PKS-Karty w miejsce utraconej wiąże się z pobraniem bezzwrotnej opłaty w wysokości 20 zł brutto, z wyłączeniem sytuacji, gdy do zniszczenia, lub uszkodzenia doszło z przyczyn nie leżących po stronie Pasażera.
 5. Pasażer może w każdej chwili dokonać wymiany PKS-Karty na nową. Jednak jeśli użytkowana karta działa prawidłowo, wymiana takiej karty wiąże się z pobraniem bezzwrotnej opłaty
  w wysokości 20 zł brutto.
 6. PKS-Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą została ona wystawiona.
 7. Starannie użytkowana PKS-Karta może służyć Pasażerowi przez wiele lat ponieważ
  jej żywotność oceniana jest na 100 000 cykli zapisu/odczytu.
 8. Pasażer może zwrócić wydaną mu PKS-Kartę do PKS Zielona Góra, po okazaniu dokumentu tożsamości. W takim przypadku PKS Zielona Góra przekaże na jego rzecz uiszczoną uprzednio kaucję.
 9. Pasażerowi nie przysługuje prawo zwrotu kaucji, gdy wydana mu PKS-Karta została zniszczona, lub uszkodzona, z wyłączeniem sytuacji, gdy do zniszczenia, lub uszkodzenia doszło z przyczyn nie leżących po stronie Pasażera.
 • §3

Uzyskanie PKS-Karty

 1. Aby otrzymać PKS-Kartę należy złożyć wniosek o kartę, który jest dostępny na wszystkich dworcach autobusowych (Gubinie, Krośnie Odrzańskim, Świebodzinie, Sulechowie, Zielonej Górze),
  w punkcie sprzedaży biletów miesięcznych PKS Zielona Góra:
  1. kasa biletowa SubBus w Nowej Soli ul.Towarowa 2.

oraz na stronie internetowej www.pks.zgora.pl.

 1. Do wniosku należy załączyć zdjęcie legitymacyjne w formie papierowej lub zapisane
  na cyfrowym nośniku danych. Zdjęcie po skanowaniu lub nośnik po skopiowaniu zdjęcia zostaną zwrócone Pasażerowi wraz z wydaniem PKS-Karty.
 2. Wniosek ze zdjęciem należy złożyć w dowolnej kasie PKS Zielona Góra lub punkcie sprzedaży. Opłatę za wydanie karty należy wpłacić w kasie biletowej składając wniosek.

Istnieje możliwość nabycia PKS-Karty przez specjalny formularz na stronie internetowej www.pks.zgora.pl przesyłając dodatkowo potwierdzenie wpłaty opłaty na konto PKS Zielona Góra:

Bank GBS: 22 8363 0004 0003 9996 2000 0001

PKS-Kartę będzie można odebrać w terminie 3 dni roboczych (PKS Zielona Góra zastrzega, że termin może się wydłużyć z powodu wyjątkowych okoliczności) w określonym we wniosku miejscu, w godzinach pracy kas biletowych (harmonogram dostępny na stronie www.pks.zgora.pl w zakładce PASAŻER). Wnioski, które zostaną złożone po godzinie 14.00 będą traktowane jako złożone w następnym dniu roboczym.

 1. Przy odbiorze PKS-Karty należy okazać dokument tożsamości.
 2. Punkty dystrybucji PKS-Karty PKS Zielona Góra znajdują się na terenie dworców autobusowych w Gubinie, Krośnie Odrz., Świebodzinie, Sulechowie, Zielonej Górze i punktach sprzedaży.
 3. Wydanie PKS-Karty nie wiąże się z koniecznością jej natychmiastowego zasilenia biletem miesięcznym.
 4. Ze względu na czas oczekiwania na wydanie PKS-Karty należy odpowiednio wcześnie złożyć wniosek o jej wydanie, tak, aby posiadać kartę w momencie zakupu biletu miesięcznego.
 • §4

Zakup biletu miesięcznego (zasilenie PKS-Karty)

 1. Z dniem 27 czerwca 2011 r. wszystkie bilety miesięczne sprzedawane w kasach PKS Zielona Góra na kursy obsługiwane przez PKS Zielona Góra są sprzedawane wyłącznie w wersji elektronicznej – zasilenia PKS-Karty.
 2. Aby zakupić bilet miesięczny należy udać się do dowolnej kasy PKS Zielona Góra wraz
  z wydaną wcześniej PKS-Kartą. Po określeniu trasy przejazdu oraz uiszczeniu stosownej opłaty wg obowiązującego cennika dla biletów miesięcznych, na PKS-Kartę zostaną naniesione informacje o zakupionym bilecie.
 3. Przedłużenie ważności biletu (zasilenie PKS-Karty) może nastąpić w każdej kasie biletowej PKS Zielona Góra oraz punktach sprzedaży.
 4. W chwili zakupu lub przedłużenia ważności biletu należy zwrócić szczególną uwagę
  na prawidłowe określenie pełnej nazwy przystanku początkowego i końcowego ze wskazaniem ewentualnego przystanku przesiadkowego.
 5. Podczas zasilania PKS-Karty Pasażer otrzymuje paragon fiskalny. Jest on podatkowym dokumentem potwierdzającym nabycie biletu. Paragon należy przechowywać razem z PKS kartą, gdyż jest on niezbędny podczas kontroli rewizorskiej oraz jest podstawą do składania wszelkiego rodzaju reklamacji oraz wystawienia faktury VAT.
 • §5

Użytkowanie PKS-Karty

 1. Do przejazdu uprawnia posiadanie przy sobie ważnej PKS-Karty z zapisanym na niej aktualnym biletem miesięcznym oraz zarejestrowanie przejazdu. Rejestracja przejazdu następuje w chwili wsiadania przednim wejściem do autobusu poprzez przyłożenie PKS-Karty (na ok. 2 sekundy) do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela kierowca. Karta jest ważna gdy bileterka wyda pojedynczy sygnał akceptujący dane zawarte na karcie.
 2. Paragon fiskalny (faktura VAT) wydawany podczas zasilania PKS-Karty biletem miesięcznym wraz z PKS-kartą uprawnia do przejazdu autobusem, należy go posiadać podczas przejazdu.
 3. Pasażer zobowiązany jest zakupić jednorazowy bilet uprawniający do przejazdu danym kursem jeżeli:
  • nie posiada przy sobie ważnej PKS-Karty;
  • nie posiada biletu miesięcznego w formie papierowej (paragon fiskalny),
  • posiadana PKS-Karta jest uszkodzona i nie ma możliwości jej odczytu;
  • próba rejestracji przejazdu zakończy się jakimkolwiek komunikatem o braku uprawnień do przejazdu na danym kursie.
 4. Podczas kontroli rewizorskiej Pasażer ma obowiązek przedstawić na wezwanie PKS-Kartę wraz
  z paragonem fiskalnym oraz dokumentem uprawniającym do ulgi, w przypadku biletów objętych ulgami ustawowymi.
 5. Utratę PKS-Karty należy niezwłocznie zgłosić w PKS Zielona Góra celem jej zastrzeżenia.
 6. W przypadku znalezienia PKS-Karty należy ją dostarczyć na dworce PKS Zielona Góra
  lub przekazać dowolnemu kierowcy w PKS Zielona Góra.
 7. PKS-Karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednakże nie zaleca
  się poddawania karty działaniu wysokich (powyżej 50 stopni Celsjusza) i niskich temperatur (poniżej 4 stopni Celsjusza), gdyż może to doprowadzić do jej rozwarstwienia. Należy również unikać trzymania karty w miejscach takich jak tylne kieszenie spodni i podobne ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty, które skutkuje niewidocznym złamaniem wewnętrznej anteny wbudowanej w kartę. Tego rodzaju uszkodzenie czyni kartę bezużyteczną.
 8. PKS-Karty nie wolno przeginać ani rysować jej powierzchni.

 

Adres do korespondencji:

 

PKS Zielona Góra Sp. z o.o.

ul. Jana z Kolna 2a

65-014 Zielona Góra

 

tel. 68 322 04 00

fax 68 322 04 01

pks@pks.zgora.pl

 

Sekretariat:

tel. 68 322 04 00

sekretariat@pks.zgora.pl

 

Dział Przewozów Osobowych:

tel. 68 322 04 46, 68 322 04 48

przewozy@pks.zgora.pl
plansza informacyjna PFR poziom